bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Bedrijfslidmaatschap

Op dit informatieblad zijn de belangrijkste kenmerken van het Bedrijfslidmaatschap
samengevat. Voor de letterlijke bepalingen wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement en de statuten.

Voor wie bestemd

Het Bedrijfslidmaatschap biedt bedrijven de mogelijkheid om met maximaal 2 speelrechten gebruikt te maken van alle faciliteiten van de Golfbaan. Deze speelrechten kunnen bestaan uit op naam gestelde speelrechten (persoonsgebonden lidmaatschap) of niet op naam gestelde speelrechten (wild cards). Bij afname van meer dan 2 speelrechten is per speelrecht 50% van de kosten van een Bedrijfslidmaatschap verschuldigd.

Procedure

De Club Manager kan nadere informatie verstrekken over het lidmaatschap, de vereniging en de geboden faciliteiten voor Bedrijfsleden. Aanmelding voor Bedrijfslidmaatschap kan door middel van het aanmeldingsformulier op de website of via het secretariaat van de vereniging.

Contributie

Bedrijfsleden betalen een jaarlijks vast te stellen bedrijfscontributie. Daarnaast worden het entreegeld en de NGF bijdrage jaarlijks vastgesteld. Bij ingang van het lidmaatschap gedurende het jaar wordt de contributie pro rata berekend. Bedrijfsleden betalen geen cateringbijdrage.

Participatie

Voor elk persoonsgebonden lidmaatschap en wild card lidmaatschap kan een participatie worden verstrekt door de Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan, of worden aangeschaft op de website: http://golfparticipatiescapelle.nl. De rechten en plichten staan opgetekend in het participatiereglement.

Per lidmaatschap kan ook gekozen worden voor een lidmaatschap zonder participatie. In dit geval is geen investering in een participatie benodigd en zijn andere contributie tarieven van toepassing.

Duur lidmaatschap

Het Bedrijfslidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 kalenderjaar (in het aanvangsjaar derhalve voor het resterende gedeelte in het lopende jaar en het daarop volgende kalenderjaar). Opzegging door het lid of door de vereniging dient te geschieden voor 1 november van elk kalenderjaar.

Kenmerken Bedrijfslidmaatschap

Vereniging

 • Bedrijfsleden met een persoonsgebonden lidmaatschap hebben toegang tot en stemrecht op de algemene vergaderingen van de vereniging.
 • De wild card is niet persoonsgebonden en geeft daarom geen toegang tot en stemrecht op de algemene vergaderingen van de vereniging.

Speelmogelijkheden voor Bedrijfsleden

Algemeen

 • Alle Bedrijfslid speelgerechtigden hebben voor zover de baan niet is gereserveerd voor andere activiteiten 7 dagen per week de mogelijkheid om vrij te spelen.
 • Alle Bedrijfslid speelgerechtigden kunnen 14 dagen voorafgaand aan de speeldatum een starttijd reserveren van maandag tot en met zondag. Hierbij geldt een door het bestuur vast te stellen maximum aantal starttijden voor bedrijfsleden per dag. Voor het  overige zijn de geldende regels voor het reserveren van starttijden van toepassing. 
 • Alle spelers en introducés dienen in het bezit te zijn van een een geldig NGF kaartje met minimaal baanpermissie.

Persoonsgebonden lidmaatschap

 • De door het bedrijf aangewezen speelgerechtigden verkrijgen het lidmaatschap van de Nederlandse Golf Federatie (NGF). Daardoor kan een geregistreerde handicap worden verkre­gen.
 • Er kan deelgenomen worden aan alle de door de golfclub georganiseerde activiteiten, competitie en wedstrijden.
 • Speelgerechtigden kunnen niet-clubleden introduceren tegen het geldende introductie tarief.

Wild card lidmaatschap

 • De wild card kan dagelijks worden gebruikt om te golfen door een medewerker of relatie van het bedrijf.
 • De uitgave van de wild card is gebaseerd op normaal gebruik (‘fair use policy’).
 • Houders van een wild card kunnen niet deelnemen aan door de golfclub georganiseerde activiteiten, competitie en wedstrijden.
 • Houders van een wild card kunnen met niet-clubleden spelen tegen het geldende introductie tarief.

Speelmogelijkheden met relaties en promotie

 • Het Bedrijfslid kan met één relatie als invité tegen betaling van een periodiek vast te stellen bedrag deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde Bedrijvencompetitie.
 • De naam en logo van het Bedrijfslid wordt vermeld op de website van de vereniging met doorlinking naar de website van het bedrijf.
 • Het Bedrijfslid kan dagcontributiekaarten voor individueel gebruik verkrijgen tegen betaling van het geldende introductie tarief.
Bedrijfslidmaatschap tarieven 2018
Type lidmaatschap Contributie (ex BTW) NGF bijdrage Entreegeld (eenmalig) Participatie (eenmalig)
Bedrijfslidmaatschap (ex. BTW) € 950,-- - - -
Deelname per team bedrijvencompetitie (ex. BTW) € 275,-- - - -
Lidmaatschap met participatie
Persoonsgebonden
speelrecht
€ 1.154,-- € 17,50 - maximaal € 2.500,--
Wild card speelrecht € 1.614,-- - - maximaal € 2.500,--
Lidmaatschap zonder participatie
Persoonsgebonden
speelrecht
€ 1.304,-- € 17,50 - -
Wild card speelrecht € 1.778,-- - - -

 

Tarieven tassenberging en kleedkamer lockers 2018
Huur Locker kleedkamer € 40,-- per jaar
Tassenberging – boven € 78,-- per jaar
Tassenberging - onder € 92,-- per jaar
Elektrische karrenberging / accustalling € 128,-- per jaar

Bij ingang van het lidmaatschap gedurende het jaar worden de kosten en voorwaarden pro rata verrekend.

Laatste nieuws »