bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Business Club Lidmaatschap

Op dit informatieblad zijn de belangrijkste kenmerken van het Business Club Lidmaatschap
samengevat. Voor de letterlijke bepalingen wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement en de statuten. De voorwaarden in dit Informatieblad kunnen door de vereniging worden aangepast indien daar aanleiding toe bestaat.

Voor wie bestemd

Het Business Club Lidmaatschap biedt bedrijven een zeer compleet pakket waaronder een uitgebreid reclame- en promotiepakket; persoonlijke ondersteuning voor het organiseren van activiteiten; een onbeperkt aantal speelrechten (persoonsgebonden of wild card lidmaatschap) en 25 dagcontributie kaarten ten behoeve van relaties die gedurende 7 dagen per week te gebruiken zijn.

Procedure

De Club Manager kan nadere informatie verstrekken over het lidmaatschap, de vereniging en de geboden faciliteiten voor Business Club leden. Aanmelding voor Business Club lidmaatschap kan door middel van het aanmeldingsformulier op de website of via het secretariaat van de vereniging.

Contributie

Business Club leden betalen een jaarlijks vast te stellen bedrijfscontributie. Daarnaast worden het entreegeld en de NGF bijdrage jaarlijks vastgesteld. Bij ingang van het lidmaatschap gedurende het jaar wordt de contributie pro rata berekend. Business Club leden betalen geen cateringbijdrage.

Participatie

Voor elk persoonsgebonden lidmaatschap en wild card lidmaatschap kan een participatie worden verstrekt door de Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan, of worden aangeschaft op de website: http://golfparticipaties.nl  De rechten en plichten staan opgetekend in het participatiereglement.

Per lidmaatschap kan ook gekozen worden voor een lidmaatschap zonder participatie. In dit geval is geen investering in een participatie benodigd en zijn andere contributie tarieven van toepassing.

Duur lidmaatschap

Het Business Club Lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 kalenderjaar  (in het aanvangsjaar derhalve voor het resterende gedeelte in het lopende jaar en het daarop volgende kalenderjaar). Opzegging door het lid of door de vereniging dient te geschieden voor 1 november van elk kalenderjaar.

Kenmerken Bedrijfslidmaatschap

Vereniging

 • Business Club met een persoonsgebonden lidmaatschap hebben toegang tot en stemrecht op de algemene vergaderingen van de vereniging.
 • De wild card is niet persoonsgebonden en geeft daarom geen toegang tot en stemrecht op de algemene vergaderingen van de vereniging.

Speelmogelijkheden voor Bedrijfsleden

Algemeen

 • Alle Business Club speelgerechtigden hebben voor zover de baan niet is gereserveerd voor andere activiteiten 7 dagen per week de mogelijkheid om vrij te spelen.
 • Alle Business Club speelgerechtigden kunnen 14 dagen voorafgaand aan de speeldatum een starttijd reserveren van maandag tot en met zondag. Hierbij geldt een door het bestuur vast te stellen maximum aantal starttijden voor bedrijfsleden per dag. Voor het  overige zijn de geldende regels voor het reserveren van starttijden van toepassing. 
 • Alle spelers en introducés dienen in het bezit te zijn van een geldig NGF kaartje met minimaal baanpermissie.

Persoonsgebonden lidmaatschap

 • De door het bedrijf aangewezen speelgerechtigden verkrijgen het lidmaatschap van de Nederlandse Golf Federatie (NGF). Daardoor kan een geregistreerde handicap worden verkre­gen.
 • Er kan deelgenomen worden aan alle de door de golfclub georganiseerde activiteiten, competitie en wedstrijden.
 • Speelgerechtigden kunnen niet-clubleden introduceren tegen het geldende introductie tarief.

Wild card lidmaatschap

 • De wild card kan dagelijks worden gebruikt om te golfen door een medewerker of relatie van het bedrijf.
 • De uitgave van de wild card is gebaseerd op normaal gebruik (‘fair use policy’).
 • Houders van een wild card kunnen niet deelnemen aan door de golfclub georganiseerde activiteiten, competitie en wedstrijden.
 • Houders van een wild card kunnen met niet-clubleden spelen tegen het geldende introductie tarief.

Speelmogelijkheden met relaties en promotie

 • Leden van de Business Club hebben een eigen aanspreekpunt, de Club Manager die verantwoordelijk is voor het relatiebeheer en voor het ondersteunen en organiseren van activiteiten ten behoeve van het Business Club lid.
 • Eenmaal per jaar kan het Business Club lid op een in overleg met de vereniging te bepalen werkdag ten behoeve van rela­ties (minimaal 10 personen) een golfwedstrijd organi­seren, waarvoor een speciale tee-reservering kan worden gemaakt. Voor het organi­seren van de wedstrijd kan een beroep worden gedaan op de vereniging.
 • Het Business Club lid kan zonder betaling met één relatie als invité deelnemen aan de door de Golfclub georganiseerde Bedrijvencompetitie.
 • Het Business Club lid ontvangt jaarlijks 25 dagcontributie kaarten waarmee relaties 7 dagen per week zonder betaling gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de vereniging.
 • Het Business Club lid kan (extra) dagcontributiekaarten voor individueel gebruik verkrijgen tegen betaling van het geldende introductie tarief.
 • De naam en logo van het Bedrijfslid wordt vermeld op: het sponsorbord in het clubhuis / de sponsorzuil bij de entree / de website van de vereniging met doorlinking naar de website van het bedrijf / de scorekaarten (m.i.v. de eerstvolgende drukgang) en op het sponsorbord op de driving range.
 • Het Business Club lid krijgt gedurende de lidmaatschapperiode naams- en logovermelding op de teeborden van een, in overleg met Golfclub Capelle, te bepalen hole. De vereniging stelt voor dit doel een bord ter beschikking, lang 60 cm en hoog 20 cm. 
 • De vergaderfaciliteiten van de golfclub met gratis parkeerfaciliteiten, WiFi, projectiescherm en beamer staan 4x per jaar gratis ter beschikking van een Business Club lid, op basis van beschikbaarheid. De Club Manager verzorgt de reservering; indien gewenst in combinatie met catering, golf clinic of golfevenement.
 • Leden van de Business Club kunnen groepslessen en/of clinics reserveren tegen een speciaal tarief.
Bedrijfslidmaatschap tarieven 2018
Type lidmaatschap Contributie (ex BTW) NGF bijdrage Entreegeld (eenmalig) Participatie (eenmalig)
Businessclub lidmaatschap (ex. BTW) € 3.770,-- - - -
Deelname per team bedrijvencompetitie (ex. BTW) 1 team inbegrepen - - -
Lidmaatschap met participatie
Persoonsgebonden
speelrecht
€ 1.154,-- € 17,50 - maximaal € 2.500,--
Wild card speelrecht € 1.614,-- - - maximaal € 2.500,--
Lidmaatschap zonder participatie
Persoonsgebonden
speelrecht
€ 1.304,-- € 17,50 - -
Wild card speelrecht € 1.778,-- - - -

 

Tarieven tassenberging en kleedkamer lockers 2018
Huur Locker kleedkamer € 40,-- per jaar
Tassenberging – boven € 78,-- per jaar
Tassenberging - onder € 92,-- per jaar
Elektrische karrenberging / accustalling € 128,-- per jaar

Bij ingang van het lidmaatschap gedurende het jaar worden de kosten en voorwaarden pro rata verrekend.

Laatste nieuws »