bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Menu

Wedstrijdreglement

Artikel 1: Toepasselijkheid

Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door of onder auspiciën van de Wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden. Iedereen die zich voor de wedstrijden inschrijft of daaraan deelneemt, wordt verondersteld met dit reglement bekend en akkoord te zijn. Zij worden speciaal attent gemaakt op de R&A “Rules of Golf” regel 6: “De speler”. Voor elke wedstrijd benoemt de organiserende Commissie een wedstrijdleiding die namens haar optreedt voor de betreffende wedstrijd.

Artikel 2: Aankondiging en inschrijving

a) Wedstrijden worden minimaal drie weken vóór de wedstrijddatum aangekondigd op de clubagenda van de website.

b) Men kan zich voor deelname aan een wedstrijd opgeven door in te schrijven, hetzij door gebruik van het NGF kaartje via de computer in de hal, hetzij door inschrijving via de website door gebruik van een persoonlijke toegangscode. Bij inschrijving via de website kunnen leden ook door andere leden worden ingeschreven. Het door een ander lid ingeschreven lid wordt via de mail over de inschrijving geïnformeerd en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inschrijving.

c) Het niet voldoen aan deze richtlijnen kan tot gevolg hebben dat de inschrijving niet geldig is.

d) Acceptatie vindt plaats in volgorde van (geldige) inschrijvingen, tenzij anders vermeld.

e) Spelers die inschrijven voor 18 holes (of meer) qualifying wedstrijden, maar die wensen te spelen onder de 9 holes regel (gemaakte score + 18 stfd punten) worden toegelaten. Dit echter nadrukkelijk onder de voorwaarde dat zij buiten mededinging meedoen. Zijn/haar score zal niet in de einduitslag opgenomen worden. Dientengevolge zal plaatsing van een speler die een volledige ronde wil spelen voorrang hebben en is artikel 2, punt d) niet van toepassing.

Artikel 3: Afmelding na inschrijving

a) Intrekking van de reeds gemaakte inschrijving kan uitsluitend door persoonlijk af te melden, hetzij door gebruik van het NGF kaartje via de computer in de hal, hetzij door uitschrijving via de website door gebruik van een persoonlijke toegangscode. Na sluiting van de inschrijftermijn kan men zich alleen nog telefonisch of persoonlijk afmelden bij de wedstrijdleiding, onder opgave van reden.

Artikel 4: Sluiting van de inschrijving

a) Inschrijving en eventuele afmelding zijn mogelijk tot aan het sluitingstijdstip dat aangegeven is op de wedstrijdaankondiging.

b) Het is uitsluitend ter beoordeling van de wedstrijdleiding of te laat gedane inschrijvingen alsnog worden geaccepteerd.

Artikel 5: Indeling en starttijden

a) De Wedstrijdcommissie bepaalt de wedstrijdvorm, de hoogte van het inschrijfgeld, de indeling van de flights, de starttijden voor de deelnemers en andere relevante voorwaarden.

b) Starttijden mogen niet geruild of gewijzigd worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de wedstrijdleiding.

Artikel 6: Voorkeur vroege of late starttijd

a) Indien de inschrijflijst de mogelijkheid biedt, kan men een voorkeur opgeven voor een vroege of late starttijd. Aan deze opgave kan echter geen recht worden ontleend.

Artikel 7: Startlijst en starttijd

a) De publicatie van de startlijst voor een wedstrijd vindt uiterlijk drie dagen vóór de wedstrijddag op de website plaats.

b) Degene die zich heeft ingeschreven is persoonlijk verantwoordelijk om zich te vergewissen van de eigen starttijd en/of het doorgaan van de wedstrijd.

Artikel 8: Afmelding van deelname na sluiting van de inschrijving

a) Afmelding kan alleen in bijzondere omstandigheden, zulks uitsluitend ter beoordeling aan de wedstrijdleiding.

b) Een afmelding dient uitsluitend te geschieden door telefonisch of persoonlijk contact op te nemen met de wedstrijdleiding, onder opgaaf van redenen.

c) Bij een ongegrond bevonden of onjuiste afmelding, waardoor zowel de Commissie als flightgenoten worden benadeeld, zal de voorzitter van de Commissie bij een eerste keer persoonlijk contact opnemen met de betreffende speler.

d) Bij herhaling volgt een schriftelijke reactie van de Commissie.

e) Bij de derde ongegrond bevonden of onjuiste afmelding volgt een schorsing voor de eerstkomende wedstrijd die door de Commissie wordt georganiseerd. Dit wordt aan de betreffende speler schriftelijk meegedeeld.

f) Bij volgende herhaling kan de Commissie een langere schorsing, van maximaal één maand, opleggen. De Commissie deelt aan de betreffende speler mee wat de duur van de schorsing zal zijn en informeert tevens het bestuur hierover.

Artikel 9: Melding op de wedstrijddag

a) De speler dient zich uiterlijk 30 minuten vóór zijn starttijd te melden bij de wedstrijdleiding om zijn scorekaart in ontvangst te nemen en het eventuele inschrijfgeld te voldoen. Als de wedstrijd een shotgun betreft, dient de speler zich uiterlijk 45 minuten vóór begin van de shotgun bij de wedstrijdleiding te melden. De speler is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor toepassing van de correcte handicap. Regel 6-2 a & b is van toepassing.

b) De speler moet uiterlijk 5 minuten vóór zijn starttijd op de aangewezen eerste afslagplaats aanwezig zijn.

c) Het niet aanwezig zijn op de aangewezen afslagplaats op de hiervoor aangegeven tijd leidt tot diskwalificatie voor de betreffende wedstrijd indien de speler zich 5 minuten na de aangegeven tijd op de afslagplaats meldt.

d) Indien de speler binnen 5 minuten na zijn starttijd klaar om te spelen op zijn startplaats aankomt, is regel 6-3 a van toepassing.

Artikel 10: Niet verschijnen

a) Indien een speler zonder nader bericht niet verschijnt voor deelname aan de wedstrijd waarvoor is ingeschreven, kan de Wedstrijdcommissie de speler schorsen. Bij een eerste verzuim zal de Commissie volstaan met een schriftelijke waarschuwing. Bij een tweede verzuim kan de Commissie de speler schorsen. Deze schorsing betreft uitsluitend deelname aan wedstrijden welke worden georganiseerd door de betreffende Commissie en vangt aan op de wedstrijddag voor de periode van één maand.

b) Bij verdere herhaling zonder geldige reden kan de Commissie een langere schorsing opleggen. Een schorsing onder dit artikel zal schriftelijk aan de betreffende speler worden meegedeeld.

Artikel 11: Voortijdig de wedstrijd verlaten

a) Een speler die een wedstrijd niet uitspeelt of voortijdig verlaat, anders dan het gestelde onder Regel 6.8 a.i t/m iv, wordt gediskwalificeerd voor de betreffende wedstrijd. De speler moet de Commissie zo spoedig als praktisch mogelijk is, kennisgeven van het niet uitspelen of verlaten van de wedstrijd en de reden daarvan. Accepteert de Commissie de reden, dan zal de straf van diskwalificatie niet worden opgelegd.

b) Ter beoordeling aan de Commissie kan diskwalificatie tevens leiden tot schorsing. Deze schorsing betreft uitsluitend deelname aan wedstrijden welke worden georganiseerd door de betreffende Commissie en vangt aan op de wedstrijddag voor de periode van één maand. De Commissie mag enerzijds volstaan met een schriftelijke waarschuwing in plaats van schorsing als er, in haar beoordeling, verzachtende omstandigheden zijn. Anderzijds kan bij herhaling de Commissie opteren voor een langere schorsing. Een schorsing onder dit artikel zal schriftelijk aan de betreffende speler worden meegedeeld.

Artikel 12: Scorekaarten

a) Spelers zijn verplicht hun scorekaarten uit te wisselen met flightgenoten die als marker fungeren.

b) Alle scorekaarten moeten volledig ingevuld zijn met zowel de score van de speler als die van de marker.

c) Alle scorekaarten dienen direct na het beëindigen van de ronde, volledig ingevuld en correct ondertekend, ingeleverd te worden bij de wedstrijdleiding.

Artikel 13: Winnaar bij gelijke stand na vastgestelde ronde

a) In matchplay wordt de winnaar bepaald door een play-off. De holes waarop de play-off gespeeld wordt, dienen door de Wedstrijdcommissie van tevoren te zijn aangewezen.

b) In qualifying wedstrijden wordt de winnaar bepaald door vergelijking van de scores op de laatste 9, respectievelijk de laatste 6, laatste 3 en laatste hole. Indien ook hierdoor geen winnaar wordt bepaald, wint de speler met de laagste handicap. Deze regeling is niet van toepassing op clubkampioenschappen. Bij deze kampioenschappen worden de ex-equo winnaars geacht een play-off te spelen. De holes waarop de play-off gespeeld wordt, dienen door de Wedstrijdcommissie van tevoren te zijn aangewezen.

c) Bij overige wedstrijden wint degene met de laagste handicap.

d) De Wedstrijdcommissie kan hiervan afwijken indien zij dit bij de aankondiging van de wedstrijd vermeld heeft.

Artikel 14: Wedstrijd afgelasten

a) De Wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid een wedstrijd te onderbreken, af te breken of af te gelasten.

Artikel 15: Baan gesloten

a) Indien op de wedstrijddag de baan gesloten is tot een tijdstip na de eerste starttijd van de wedstrijd kan de wedstrijdleider deze starttijd, indien de omstandigheden dit toestaan, enigszins verlaten. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de gehele wedstrijd geannuleerd worden.

Artikel 16: Regels

De wedstrijden worden gespeeld met inachtneming van:
a) De jongste uitgave van de “Rules of Golf” en de “Decisions on the Rules of Golf “ van R&A Rules Limited.

b) Dit wedstrijdreglement.

c) De algemeen geldende “Local Rules” op de scorekaart.

d) Indien er voor een wedstrijd, naast de algemeen geldende “Local Rules”, nog
aanvullende “Local Rules” nodig zijn, dan worden die bekend gemaakt vóór aanvang van de wedstrijd op de wedstrijddag.

Artikel 17: Prijsuitreiking

a) De prijsuitreiking vindt in de regel plaats binnen een half uur na terugkeer van de laatste wedstrijddeelnemer. Een prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking verliest het recht op zijn prijs. Dit geldt niet voor prijzen, uit te reiken bij clubkampioenschappen

b) Als het wedstrijden betreft die onderdeel uitmaken van een reeks van wedstrijden, zoals Medals, kan de Commissie besluiten de prijsuitreiking te laten plaatsvinden na afloop van de laatste wedstrijd van die reeks van wedstrijden. In dit geval kan de Commissie besluiten dat het recht op een prijs blijft bestaan als de prijswinnaar niet aanwezig is bij de prijsuitreiking.

c) Ongeacht de aanwezigheid bij de prijsuitreiking zal bij wisselprijzen met naamsvermelding, zoals bekers en schilden, altijd de naam van de winnaar van de wedstrijd vermeld worden.

Artikel 18: Bijzondere bepalingen

a) De Wedstrijdcommissie is bevoegd sancties op te leggen bij overtreding van dit reglement.

b) Bij schorsing mag het getroffen lid bij de Commissie van Beroep bezwaar aantekenen.

c) In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Wedstrijdcommissie.

Artikel 19: Handicarts

a) Het gebruik van handicarts tijdens een wedstrijd is alleen toegestaan aan handicart-kaarthouders, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de wedstrijdaankondiging. Het delen van een handicart dient vóór de wedstrijd te worden gemeld bij de wedstrijdleiding en is alleen toegestaan indien deze het verzoek inwilligt. Indien onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een handicart, volgt automatisch diskwalificatie voor de betreffende wedstrijd. Het gebruik van handicarts is tijdens clubkampioenschappen nimmer toegestaan met uitzondering van de door de Seniorencommissie georganiseerde Senioren Stableford Kampioenschappen.

b) Het gebruik van een handicart dient bij inschrijving voor een wedstrijd kenbaar te worden gemaakt. Daarnaast is de speler te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het reserveren van een handicart via de caddiemaster.

Artikel 20: Inwerkingtreding

a) Dit reglement, goedgekeurd door het bestuur op 23 oktober 2017, zal alle vorige reglementen vervangen en vanaf heden in werking treden.

 

 

 

Capelle aan den IJssel 30
Laatste nieuws »